• Schade

De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg gebeurt zorgvuldig. Hinder en overlast voor de omgeving proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks dat kunt u onverhoopt worden geconfronteerd met schade. We onderscheiden drie vormen van schade: bouwschade, planschade en nadeelcompensatie. Voor elke vorm wordt een aparte schadeprocedure gevolgd, waarbij de ingediende schadeclaim zeer nauwkeurig wordt beoordeeld.

Bouwschade

Als een woning of bedrijfsgebouw beschadigd raakt door de bouwwerkzaamheden aan de Buitenring, dan kan er sprake zijn van bouwschade. Afgelopen jaar heeft de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg  bij een groot aantal panden in de omgeving van de bouwwerkzaamheden een zogenoemde nulopname uitgevoerd. Mocht een pand onverhoopt beschadigd raken, dan is aan de hand van deze opname te zien of het om een oude of een nieuwe schade gaat. Dat biedt duidelijkheid voor alle partijen. Heeft u bouwschade ondervonden, die aantoonbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden van de Buitenring Parkstad Limburg?

Klik hier voor melding bouwschade.

Nadeelcompensatie

Bedrijven en burgers kunnen door rechtmatig optreden van de overheid schade ondervinden. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk afsluiten van een weg of de aanleg van een nieuwe infrastructuur. Het correcte optreden van de overheid kan in zulke gevallen leiden tot nadeel, zoals omzetverlies of omrijschade.

Indien u van mening bent dat u in het kader van het project Buitenring Parkstad Limburg schade heeft geleden, kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen. Dit heet een verzoek om nadeelcompensatie. 

Klik hier voor regelingen en aanvraagformulieren ten behoeven van nadeelcompensatie. 

Klik hier voor aanvraag nadeelcompensatie bedrijven

Klik hier voor aanvraag nadeelcompensatie particulieren. 

Planschade

Planschade is schade als gevolg van een onherroepelijke planologische wijziging. Als gevolg van een dergelijke wijziging kunt u op basis van artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening voor de waardedaling van uw huis en de aantasting van uw woongenot een aanvraag om een tegemoetkoming in schade (planschade) indienen. Dit is mogelijk binnen 5 jaar na het moment waarop de oorzaak onherroepelijk is geworden.

Bij de Buitenring heet de planologische wijziging het “Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Dit Inpassingsplan is onherroepelijk vanaf nu kunt u een verzoek om een tegemoetkoming in de planschade indienen.

Planschadeverordening provincie Limburg d.d. 21 juli 2010 van toepassing.

Klik hier voor de planschadeverordening van de provincie Limburg.

Procedure
Indien u van mening bent dat u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in planschade, dan kunt u uw aanvraag indienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Een onafhankelijke schadecommissie brengt een advies uit. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten over uw verzoek. Als u een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indient, dan wordt conform artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een recht van 300 euro geheven (kosten voor behandeling). Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Indienen planschade
U kunt uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen bij de provincie Limburg.

Klik hier om het formulier te openen en in te vullen. Bezit u meerdere panden of percelen dan dient u meerdere formulieren in te vullen.

Het aanvraagformulier dient ertoe om de procedure zo zorgvuldig en spoedig mogelijk te laten verlopen. De provincie Limburg en de schadecommissie planschade en nadeelcompensatie Buitenring Parkstad Limburg behouden zich echter het recht voor om aanvullende informatie te vragen.

U dient dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Daarna dient u het aanvraagformulier uit te printen, rechtsgeldig te ondertekenen en dient u het aanvraagformulier op te sturen naar :

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
t.a.v. Planschade Buitenring Parkstad Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Vragen?
Indien u vragen heeft over planschade dan kunt u contact opnemen met het serviceloket Provincie Limburg.
Het serviceloket is (tijdens kantooruren) bereikbaar op telefoon 043 – 389 99 99 of per e-mail via info@buitenringparkstadlimburg.nl

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via